PRIVAATSUSPOLIITIKA

EÜ määruse nr. 679/2016 artikkel 13

Läbi vaadatud augustis 2022

Sissejuhatus

LUIGI LAVAZZA S.P.A. palub Teil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr. 679/2016 (edaspidi „määrus“) ja isikuandmete kaitset käsitlevate siseriiklike õigusaktide (edaspidi ühiselt viidatud kui „eraelu puutumatuse seadus“) alusel siinsed privaatsuspoliitika põhimõtted, mis sisaldavad olulist teavet Teie isikuandmete kaitse kohta, tähelepanelikult läbi lugeda.
Teie isikuandmete töötlemine põhineb vastavalt määruse sätetele õigsuse, seaduslikkuse, läbipaistvuse, eesmärgipärasuse ja säilitamise piiramise, minimeerimise ning täpsuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõtetel.

****

1. ANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA
Andmete vastutav töötleja on LUIGI LAVAZZA S.p.A. (edaspidi „Lavazza“ ja/või „andmete vastutav töötleja“), registrijärgse asukohaga Torinos aadressil Via Bologna 32, oma pro tempore seadusliku esindaja isikus.

2. ANDMEKAITSEAMETNIK
Vastavalt määruse sätetele on andmete vastutav töötleja määranud ja nimetanud ametisse andmekaitseametniku, kes vastutab määruse täitmise jälgimise eest ning on nii andmesubjektide kui ka Itaalia andmekaitseameti kontaktisikuks. Andmekaitseametnikuga saab ühendust võtta e-posti aadressil PrivacyDPO@lavazza.com

3. ANDMETÖÖTLEJAD
Teie isikuandmeid võivad töödelda andmetöötlejateks määratud ettevõtted, kes teostavad Lavazza nimel isikuandmete töötlemisega seotud toiminguid. Vastutav töötleja on koostanud andmetöötlejate nimekirja, mida pidevalt uuendatakse ja mille ta teeb Teile kättesaadavaks, kui võtate temaga ühendust selle privaatsuspoliitika punktis 12 toodud aadressidel.

4. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

 • Isikuandmed (nagu ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, vanus, sugu jne);
 • kontaktandmed (e-posti aadress, aadress, telefoninumber);
 • geograafilise asukoha andmed (sealhulgas IP-aadressid);
 • interneti sirvimise andmed (sealhulgas nt Facebooki, Instagrami, Twitteri, LinkedIni jms sotsiaalmeedia ikoonide/sisselogimisnuppude kasutamise andmed), mis on kogutud Teie arvutisse või mobiilseadmesse paigaldatud küpsiste abil (lisateavet vt meie Küpsiste poliitikast);
 • ärisuhete haldamiseks vajalikud pangaandmed;
 • fotod ja/või videosalvestised;
 • Kui saadetakse päring Lavazza veebilehe jaotise „Võtke meiega ühendust“ kaudu, tuleb esitada teatud isikuandmed, et Lavazzal oleks võimalik nõudmised täita, ning seetõttu on vastavad väljad registreerimisvormil märgitud kohustuslikuks.
  Lisaks eelnimetatud isikuandmete kategooriatele võidakse Lavazzaga seotud sotsiaalvõrgustiku lehekülgedel (Facebook, Twitter, Instagram jne) töödelda ja jagada ka muid Teie poolt otse esitatud andmeid (nn isiklikku panust). Nende andmete hulka kuuluvad nt laigid, kommentaarid, pildid ja üldiselt kogu sisu ja teave, mida olete võinud avaldada sotsiaalvõrgustiku lehekülgedel, mis on pühendatud Lavazza Groupi eri kaubamärkidele kuuluvatele toodetele.

5. TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIK ALUS
Vastavalt vajadustele, mis on seotud juurdepääsuga Lavazza veebilehtede eri osadele (ja ilma et see piiraks üksikuid algatusi, millega kaasneb teatud isikuandmete esitamine, mille kohta avaldatakse konkreetsed privaatsusteated igal üksikjuhul eraldi), on Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja nendega seotud õiguslikud alused järgmised:

 • Veebilehele/rakendusse registreerimine: registreerimisprotseduuri eesmärgiks uue konto loomise või juba olemasoleva sotsiaalvõrgustiku konto kasutamise kaudu on anda Teile võimalus kasutada veebilehte „registreeritud kasutajana“ ja tagada seeläbi ligipääs pakutavatele eksklusiivsetele teenustele. Andmete esitamine on vabatahtlik. Töötlemise õiguslik alus on selliste lepingueelsete meetmete rakendamine, mille üheks osapooleks on andmesubjekt.
  Juhul, kui registreerimine toimub rakenduse kaudu, küsitakse luba teadete vastuvõtuks avaldatud uue sisu, algatuste, ürituste, kampaaniate jne kohta. Töötlemise õiguslik alus on andmesubjekti nõusolek. Teil on alati võimalik ümber mõelda ja muuta selliste teadete saabumist puudutavaid seadeid otse oma seadmes jaotiste „Seaded“ ja „Teavitused“ kaudu.
  Ligipääsuga sotsiaalvõrgustike kaudu võib kaasneda juurdepääs ka muudele isikuandmetele peale nende, mis esitati meie portaali registreerimisel, tuginedes nendele sotsiaalvõrgustikele antud volitustele, millele tuleb viidata seoses teie eraelu puutumatuse haldamise poliitikaga.
 • Toodete ostmine: kasutades meie veebilehte, saate osta Lavazza tooteid kas registreeritud kasutajana (sel juhul ei pea Te oma isikuandmeid iga kord, kui mõne toote ostate, uuesti sisestama) või registreerimata kasutajana (sel juhul tuleb ostu sooritamiseks vajalikud andmeid iga kord uuesti sisestada). Mõlemal juhul on vaja töödelda Teie isikuandmeid.
  Teie isikuandmeid töödeldakse tellimuste ja maksete haldamiseks ning neist tulenevate administratiivsete ja raamatupidamiskohustuste täitmiseks, samuti Teiega ühenduse võtmiseks seoses Teie oste puudutava teabega (näiteks teave Teie tellimuste staatuse kohta). Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik ostutellimuse täitmiseks. Töötlemise õiguslik alus on selle lepingu täitmine, mille üheks osapooleks andmesubjekt on.
 • Päringute ja/või algatuste haldamine: isikuandmeid kogutakse selleks, et vastata meile e-posti, veebilehe ja/või sotsiaalvõrgustike kaudu saadetud päringutele, näiteks, kuid mitte ainult: (a) kohvimasinate hooldust, remonti või asendamist puudutavatele päringutele, (b) Lavazza Groupi eri kaubamärkide toodetega seotud päringutele, (c) päringutele meie algatustes (näiteks, kuid mitte ainult, kestlikkusalastes tegevustes, mängudes jms) osalemise haldamise kohta. Sel juhul on andmete töötlemise õiguslik alus andmete vastutava töötleja õigustatud huvi. Teenuseid, millele on viidatud eelnevas lõigus punktis (a), võib osutada ka videovestluse/telefonikõne kaudu. Sel juhul aktiveeritakse tugi videovestluse/telefonikõne kaudu vastavalt kasutaja äranägemisele, see toimub eranditult reaalajas ja selle sisu ei salvestata.

Muud eesmärgid:

 • Turundus: vastavalt Teie poolt antud konkreetsele nõusolekule võime töödelda Teie isikuandmeid selleks, et saata Teile kaubanduslikke teadaandeid, kutsuda Teid osalema meie müügiedendusalgatustes ja üritustel ning registreerima end meie uudiskirja saajaks. Sel juhul on andmete töötlemise õiguslik alus andmesubjekti nõusolek, mille saab igal ajal tagasi võtta.
 • Osalemine konkurssidel ja auhinnamängudes: võime töödelda Teie isikuandmeid selleks, et saaksite osaleda konkurssidel ja auhinnamängudes. Sel juhul on andmete töötlemise õiguslik alus selliste lepingueelsete meetmete rakendamine, mille üheks osapooleks on andmesubjekt.
 • Osalemine meistriklassides ja koolitustel: võime töödelda Teie isikuandmeid selleks, et saaksite end registreerida meie meistriklassides ja koolitustel osalejaks ja neis osaleda. Sel juhul on andmete töötlemise õiguslik alus selle lepingu täitmine, mille üheks osapooleks Te olete.
 • Profiilianalüüs: Teie konkreetse nõusoleku alusel võime töödelda Teie isikuandmeid profiilianalüüsi tarbeks, nimelt Teie maitse, eelistuste, võimalike harjumuste ja tarbijavalikute analüüsimiseks või prognoosimiseks, et saaksime Teile pakkuda tooteid, teenuseid, reklaame ja sobivaks kohandatud kaubanduslikke teadaandeid. Sel juhul on andmete töötlemise õiguslik alus andmesubjekti nõusolek, mille saab igal ajal tagasi võtta. Profiilianalüüsi võidakse teha ka esimese osapoole ja kolmanda osapoole küpsiseid kasutades. Seetõttu kutsume Teid lugema meie Küpsiste poliitikat. Selline andmete töötlemine võib toimuda tingimusel, et annate oma konkreetse ja vabatahtliku täiendava nõusoleku.

Lisaks eelkirjeldatud juhtudele:

 • Analüüsi eesmärgil: Lavazza maailmaga suhtlemisel Teie poolt esitatud isikuandmed ja teave selle suhtluse kohta kogutakse meie andmebaasi ning seda infot kasutatakse meie pakutavate teenuste anonüümseks analüüsimiseks ja parandamiseks, Lavazza poolt edendatavate algatuste ja läbi viidud tegevuste tõhususe hindamiseks ning andmebaasi sisu statistilise analüüsi teostamiseks. Sel juhul on andmete töötlemise õiguslik alus andmete vastutava töötleja õigustatud huvi.
 • Mis tahes muul eesmärgil, mille jaoks olete andnud oma konkreetse nõusoleku, mille võite igal ajal tagasi võtta.

6. ANDMETE ESITAMISE ISELOOM
Sõltuvalt taotletavast eesmärgist võib Teie isikuandmete esitamine olla vabatahtlik või kohustuslik. Kui andmete esitamine on kohustuslik, tähendab see seda, et nõutavate isikuandmete esitamata jätmine võib mõjutada võimalust kasutada mõningaid teenuseid (nt tellimuste ja ostude sooritamiseks on vaja anda oma aadress, sest ilma seda teavet esitamata pole võimalik tellimuse/ostu sooritamist lõpetada). Kui andmete esitamine on vabatahtlik, on Teil võimalik kasutada põhiteenuseid, kuid mitte lisateenuseid (nt juhul, kui jätate nõusoleku reklaamteadete saamiseks andmata, ei mõjuta see tellimuse/ostu sooritamist, kuid selle tagajärjel pole Teil võimalik olla kursis meie kampaaniate ja algatustega).
Teie isikuandmete esitamise kohustuslikku või vabatahtlikku iseloomu tähistatakse sümbolite abil (nt „*”), mis lisatakse iga kord sellise teabe juurde, mis nõuab andmete esitamist vastaval eesmärgil.

7. TÖÖTLEMISE MEETODID
Teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtiva eraelu puutumatuse seaduse sätetele, kasutades elektroonilisi või automatiseeritud vahendeid ja käsitsi töötlemise meetodeid, järgides rangelt eesmärke, milleks andmed on andmebaaside, Lavazza või kolmandate osapoolte (kes on määratud andmetöötlejateks) hallatavate elektrooniliste platvormide, Lavazza ja eelnimetatud kolmandate osapoolte integreeritud IT-süsteemide ja/või Lavazza omandis või kasutuses olevate veebilehtede kaudu kogutud.
Teie andmeid töödeldakse meetoditega, mis tagavad kõrgeimal tasemel konfidentsiaalsuse, ning üksnes andmete töötlemiseks koolitatud ja volitatud inimeste poolt. Andmete vastutav töötleja rakendab kõiki asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada töötlemisega seotud riskile vastav turvalisuse tase.
Isikuandmeid töödeldakse peamiselt andmete vastutava töötleja kontorites ja kohtades, kus asuvad volitatud andmetöötlejad.

8. ISIKUANDMETE JAGAMINE JA EDASTAMINE
Teie isikuandmed võidakse ülalnimetatud eesmärkidel teha kättesaadavaks Lavazza töötajatele ja partneritele.
Teie esitatud isikuandmeid võidakse edastada Lavazza Groupi ettevõtetele ja/või kolmandatest osapooltest ettevõtetele, mis asuvad nii Euroopa Liidus/Euroopa Majanduspiirkonnas kui ka väljaspool seda. Need ettevõtted teostavad eelnimetatud isikuandmete töötlemisega seotud toiminguid andmete vastutava töötleja nimel ning tegutsevad andmetöötlejatena.
Isikuandmete edastamine Lavazza Groupi ettevõtetele ja/või kolmandatest osapooltest ettevõtetele väljaspool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda toimub vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse V peatükile. Eelkõige põhinevad need Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud lepingu tüüptingimustel (SCC). Koopiate saamiseks nendest tüüptingimustest (SCC) võtke palun ühendust andmete vastutava töötlejaga selle privaatsuspoliitika punktis 12 loetletud aadressidel.
Lisaks eelnevale võidakse Teie andmeid vajaduse korral ja seaduses sätestatud juhtudel saata ka õigusasutustele.

9. ANDMETE SÄILITAMISE AEG
Töötlemise vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtete järgimise tagamiseks oleme iga kirjeldatud eesmärgi tarbeks kindlaks määranud erinevad isikuandmete säilitamise ajad:

 • Veebilehele/rakendusse registreerimine: Teie poolt enda registreerimiseks esitatud isikuandmeid säilitatakse kogu selle aja vältel, mille jooksul olete veebilehel registreeritud. Kui Teie konto on olnud 24 kuud mitteaktiivne, siis see kustutatakse.
  Kui olete nutika kohvimasina omanik, on Teie konto aktiivne terve selle ajavahemiku jooksul, kui masin on kasutusel. Kui aga kohvimasinat ei ole 24 kuud järjest kasutatud, siis Teie konto kustutatakse ja masina poolt kogutud andmed anonümiseeritakse.
 • Arvete andmeid säilitatakse lepingu nõuetekohase täitmise tagamiseks vajaliku aja jooksul ning igal juhul veel 10 aastat seotud administratiivsete ja maksukohustuste täitmiseks.
 • Konkurssidel ja auhinnamängudes osalemise haldamiseks kogutud andmeid säilitatakse konkursside ja auhinnamängude toimumisaja algusest lõpuni ning lisaks nende nõuetekohase läbiviimise tagamiseks vajaliku ajavahemiku jooksul. See ei piira selliste administratiivsete ja maksukohustuste täitmist, mille puhul andmete säilitamise aeg on seadusega sätestatud.
 • Meistriklassides ja koolitustel osalemiseks töödeldud andmeid säilitatakse koolituse toimumisaja algusest lõpuni ning nii kaua, kui on vaja konkreetsel koolitusel osalemise ja sellega seotud administratiivsete ülesannete nõuetekohaseks haldamiseks.
 • Andmeid, mis on kogutud profiilianalüüsiks ning turundus- ja reklaammaterjali saatmiseks, mille jaoks on antud nõusolek, säilitatakse vastavalt kuni 12 ja 24 kuud või mis tahes muu aja vältel, mille järelevalveasutused on võinud määrata. Kui Te pole eelmainitud nõusolekut andnud, siis Teie isikuandmed anonümiseeritakse ja neid kasutatakse statistiliseks analüüsiks.
 • Lavazza Groupi eri kaubamärkide toodete ja algatuste kohta esitatud päringute haldamiseks ja nendele vastamiseks kogutud andmeid ning Lavazza maailmaga suhtlemisel esitatud andmeid säilitatakse päringute täitmiseks vajaliku aja jooksul ning seejärel tühistatakse, kui edasine kontakt puudub, välja arvatud juhul, kui administratiivsete nõuete tõttu tuleb neid säilitada kauem (näiteks kaebust puudutavat päringut säilitatakse administratiivsete nõuete täitmiseks kauem, kui on vaja selle lahendamiseks).

10. ALAEALISTE ANDMED
Lavazza ei kogu tavaliselt alaealiste isikuandmeid ega alusta nendega teadlikult mingit suhtlust. Seetõttu kutsume lapsevanemaid üles aktiivselt jälgima oma alla 16-aastaste laste tegevusi veebis.
Kui me siiski peaksime võtma ühendust alla 16-aastase alaealisega, peame selleks saama nõusoleku tema vanematelt või vanemliku vastutuse kandjailt.

11. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
Võite igal ajal kasutada andmete vastutava töötleja suhtes määruse artiklis 15 ja järgnevates artiklites sätestatud õigusi, sealhulgas:
a) õigust saada kinnitust selle kohta, kas Teid puudutavad isikuandmed on olemas või mitte, olenemata sellest, kas need on juba salvestatud, ja õigust nende andmete edastamiseks arusaadaval kujul;
b) õigust töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta;
c) õigust oma isikuandmetele ligi pääseda, neid parandada, kustutada ning nende töötlemist ja ülekantavust piirata;
d) õigust esitada vastuväiteid andmete töötlemisele igal ajal, kui seda soovite;
e) õigust algatada menetlust pädevas järelevalveasutuses, kui arvate, et Teie andmete töötlemine on kehtivate seadustega vastuolus.

12. MEETODID ÕIGUSTE KASUTAMISEKS
Kui soovite kasutada eespool nimetatud õigusi või soovite saada lisateavet oma isikuandmete töötlemise kohta, kirjutage ja saatke palun e-kiri aadressil: PrivacyDPO@lavazza.com või kirjutage andmete vastutava töötleja registrijärgsesse asukohta aadressil: Via Bologna 32, 10152, Torino (TO).